R1/Zak Surety/Ryan Day

Match start time (UTC): 02.03.2022 13:07:38
Table 3

Frame 1 (Ryan Day) (0-1)
Zak Surety 	16		8		1			|	25
Ryan Day   		1		25		21	19	|	66
Frame time: 13:11

Frame 2 (Ryan Day) (0-2)
Zak Surety 		8		|	8
Ryan Day   	8		120	|	128
Frame time: 12:48

Frame 3 (Ryan Day) (0-3)
Zak Surety 	28		|	28
Ryan Day   		100	|	100
Frame time: 11:44

Frame 4 (Zak Surety) (1-3)
Zak Surety 		73	|	73
Ryan Day   	56		|	56
Frame time: 10:19

Frame 5 (Ryan Day) (1-4)
Zak Surety 	38		F4			|	42
Ryan Day   		42		15	23	|	80
Frame time: 14:22

Match end time (UTC): 02.03.2022 14:20:14
Average shot time (Zak Surety): 18.4 seconds
Average shot time (Ryan Day): 18.4 seconds