Q/Zhou Yuelong/Jamie Jones

Match start time (UTC): 18.02.2022 10:02:56
Table 1

Frame 1 (Zhou Yuelong) (1-0)
Zhou Yuelong 	66	62	|	128
Jamie Jones  			|	0
Frame time: 16:15

Frame 2 (Zhou Yuelong) (2-0)
Zhou Yuelong 		14			6	F4	68	|	92
Jamie Jones  	16		F4	29				|	49
Frame time: 22:56

Frame 3 (Jamie Jones) (2-1)
Zhou Yuelong 		16		7	F4	1		|	28
Jamie Jones  	67		1				F4	|	72
Frame time: 15:32

Frame 4 (Jamie Jones) (2-2)
Zhou Yuelong 	4						|	4
Jamie Jones  		1	22	F4	F4	61	|	92
Frame time: 20:06

Frame 5 (Zhou Yuelong) (3-2)
Zhou Yuelong 	117	|	117
Jamie Jones  		|	0
Frame time: 12:31

Frame 6 (reracked at 2-4), reracked frame time: 7:57
Frame 6 (Jamie Jones) (3-3)
Zhou Yuelong 	16	4			|	20
Jamie Jones  			56	16	|	72
Frame time: 18:23

Frame 7 (Jamie Jones) (3-4)
Zhou Yuelong 			22	4									|	26
Jamie Jones  	14	5			1	F4	F4	F5	F4	F4	36	1	|	78
Frame time: 24:43

Match end time (UTC): 18.02.2022 12:37:52
Average shot time (Zhou Yuelong): 26.6 seconds
Average shot time (Jamie Jones): 20.6 seconds