Q/Michael Holt/Martin O’Donnell

Match start time (UTC): 18.02.2022 19:01:20
Table 2

Frame 1 (Michael Holt) (1-0)
Michael Holt     			11		20	30		10	|	71
Martin O'Donnell 	1	1		1			8		|	11
Frame time: 25:34

Frame 2 (reracked at 9-13), reracked frame time: 32:42
Frame 2 (Michael Holt) (2-0)
Michael Holt     	1		63	|	64
Martin O'Donnell 		46		|	46
Frame time: 22:12

Frame 3 (Martin O'Donnell) (2-1)
Michael Holt     		44		7	F4	F4	F4	F4		|	67
Martin O'Donnell 	38		1						31	|	70
Frame time: 39:56

Frame 4 (Michael Holt) (3-1)
Michael Holt     	12	17	40	|	69
Martin O'Donnell 				|	0
Frame time: 15:43

Frame 5 (Michael Holt) (4-1)
Michael Holt     	99		|	99
Martin O'Donnell 		F7	|	7
Frame time: 14:38

Match end time (UTC): 18.02.2022 21:43:06
Average shot time (Michael Holt): 14.0 seconds
Average shot time (Martin O'Donnell): 23.3 seconds