Q/Michael Georgiou/Lukas Kleckers

Match start time (UTC): 18.02.2022 13:04:30
Table 2

Frame 1 (Lukas Kleckers) (0-1)
Michael Georgiou 			|	0
Lukas Kleckers   	61	14	|	75
Frame time: 13:32

Frame 2 (Lukas Kleckers) (0-2)
Michael Georgiou 					24		|	24
Lukas Kleckers   	F4	61	1	F4		9	|	79
Frame time: 34:05

Frame 3 (Michael Georgiou) (1-2)
Michael Georgiou 		20	1			F4	F4		F4	9	25	|	67
Lukas Kleckers   	1			1	29			F4				|	35
Frame time: 42:48

Frame 4 (Michael Georgiou) (2-2)
Michael Georgiou 	23		38	21	|	82
Lukas Kleckers   		18			|	18
Frame time: 14:03

Frame 5 (Lukas Kleckers) (2-3)
Michael Georgiou 						F4		|	4
Lukas Kleckers   	1	1	F4	F4	31		31	|	72
Frame time: 14:57

Frame 6 (Michael Georgiou) (3-3)
Michael Georgiou 		F4	68	|	72
Lukas Kleckers   	40			|	40
Frame time: 19:13

Frame 7 (Lukas Kleckers) (3-4)
Michael Georgiou 				6	21	F4		9	2	3				|	45
Lukas Kleckers   	30	1	9				8				9	F6	6	|	69
Frame time: 34:37

Match end time (UTC): 18.02.2022 16:14:41
Average shot time (Michael Georgiou): 22.4 seconds
Average shot time (Lukas Kleckers): 31.5 seconds