Q/Martin Gould/Ben Woollaston

Match start time (UTC): 20.02.2022 19:01:06
Table 2

Frame 1 (Ben Woollaston) (0-1)
Martin Gould   	F4			|	4
Ben Woollaston 		15	114	|	129
Frame time: 18:45

Frame 2 (Martin Gould) (1-1)
Martin Gould   	14			63	|	77
Ben Woollaston 		F4	22		|	26
Frame time: 13:03

Frame 3 (Ben Woollaston) (1-2)
Martin Gould   	42						6		|	48
Ben Woollaston 		5	26	1	1	22		7	|	62
Frame time: 24:41

Frame 4 (Martin Gould) (2-2)
Martin Gould   	29	71	|	100
Ben Woollaston 			|	0
Frame time: 8:18

Frame 5 (Ben Woollaston) (2-3)
Martin Gould   	F4	4		8				1	6			16	F4	F4	F4		F4	1					|	56
Ben Woollaston 			1		14	5	1			F7	F4					F5			F4	F4	14	6	|	65
Frame time: 57:45

Frame 6 (Ben Woollaston) (2-4)
Martin Gould   	4	47		|	51
Ben Woollaston 			67	|	67
Frame time: 16:19

Match end time (UTC): 20.02.2022 21:32:25
Average shot time (Martin Gould): 20.4 seconds
Average shot time (Ben Woollaston): 25.4 seconds