Q/Barry Hawkins/Alexander Ursenbacher

Match start time (UTC): 28.02.2022 13:02:37
Table 3

Frame 1 (Barry Hawkins) (1-0)
Barry Hawkins     			13	25			33	|	71
Alexander Ursenbacher 	26	7			F4	F4		|	41
Frame time: 24:19

Frame 2 (Barry Hawkins) (2-0)
Barry Hawkins     		26		56	|	82
Alexander Ursenbacher 	16		13		|	29
Frame time: 15:59

Frame 3 (Barry Hawkins) (3-0)
Barry Hawkins     	16	110	|	126
Alexander Ursenbacher 			|	0
Frame time: 12:35

Frame 4 (Barry Hawkins) (4-0)
Barry Hawkins     	1		F4	40	54	|	99
Alexander Ursenbacher 		14				|	14
Frame time: 18:27

Match end time (UTC): 28.02.2022 14:21:57
Average shot time (Barry Hawkins): 21.7 seconds
Average shot time (Alexander Ursenbacher): 27.0 seconds