2022 Turkish Masters/Q/Liang Wenbo/Zhang Jiankang

Match start time (UTC): 06.02.2022 19:02:48
Table 2

Frame 1 (Zhang Jiankang) (0-1)
Liang Wenbo  					|	0
Zhang Jiankang 	22	43	1	F4	|	70
Frame time: 9:45

Frame 2 (Liang Wenbo) (1-1)
Liang Wenbo  	33	1	F6	60	|	100
Zhang Jiankang 					|	0
Frame time: 10:21

Frame 3 (Liang Wenbo) (2-1)
Liang Wenbo  	45	4	38	|	87
Zhang Jiankang 				|	0
Frame time: 12:08

Frame 4 (Zhang Jiankang) (2-2)
Liang Wenbo  	6		22		F4	9	3		5		|	49
Zhang Jiankang 		23		40				4		6	|	73
Frame time: 25:46

Frame 5 (Liang Wenbo) (3-2)
Liang Wenbo  		97	|	97
Zhang Jiankang 	8		|	8
Frame time: 9:33

Frame 6 (Liang Wenbo) (4-2)
Liang Wenbo  	9		59	|	68
Zhang Jiankang 		24		|	24
Frame time: 12:05

Frame 7 (Liang Wenbo) (5-2)
Liang Wenbo  		81	|	81
Zhang Jiankang 	16		|	16
Frame time: 11:00

Match end time (UTC): 06.02.2022 21:01:46
Average shot time (Liang Wenbo): 20.4 seconds
Average shot time (Zhang Jiankang): 20.8 seconds