R1/Aaron Hill/Fan Zhengyi

Match start time (UTC): 21.02.2022 10:05:45
Table 6

Frame 1 (Fan Zhengyi) (0-1)
Aaron Hill  	1	5	F4	F4	18				F6	1		F6		|	45
Fan Zhengyi 						36	1	8			14		6	|	65
Frame time: 35:17

Frame 2 (Aaron Hill) (1-1)
Aaron Hill  	1		1	F4	F4	F4	14				1	27	|	56
Fan Zhengyi 		14						36	1	1			|	52
Frame time: 36:04

Frame 3 (Fan Zhengyi) (1-2)
Aaron Hill  	7			8	7	|	22
Fan Zhengyi 		63	6			|	69
Frame time: 13:42

Frame 4 (Aaron Hill) (2-2)
Aaron Hill  	90	|	90
Fan Zhengyi 		|	0
Frame time: 10:44

Frame 5 (Aaron Hill) (3-2)
Aaron Hill  				74	|	74
Fan Zhengyi 	F4	1	38		|	43
Frame time: 15:33

Frame 6 (Fan Zhengyi) (3-3)
Aaron Hill  		1	F4	F4	38		8				|	55
Fan Zhengyi 	27					15		1	F4	27	|	74
Frame time: 22:08

Frame 7 (Fan Zhengyi) (3-4)
Aaron Hill  				1		26					|	27
Fan Zhengyi 	1	7	8		6		9	1	19	4	|	55
Frame time: 26:29

Frame 8 (Fan Zhengyi) (3-5)
Aaron Hill  		5		1	F4	1										|	11
Fan Zhengyi 	F4		24				6	F5	13	1	F4	F4	F4	1	14	|	80
Frame time: 26:03

Match end time (UTC): 21.02.2022 13:53:13
Average shot time (Aaron Hill): 18.7 seconds
Average shot time (Fan Zhengyi): 17.9 seconds