QF/Fan Zhengyi/David Gilbert

Match start time (UTC): 25.02.2022 14:31:53
Table 2

Frame 1 (Fan Zhengyi) (1-0)
Fan Zhengyi   	20	1		1	56	|	78
David Gilbert 			11			|	11
Frame time: 16:27

Frame 2 (Fan Zhengyi) (2-0)
Fan Zhengyi   	F4	35			7		4	1	17	|	68
David Gilbert 			F4	7		F4				|	15
Frame time: 22:52

Frame 3 (Fan Zhengyi) (3-0)
Fan Zhengyi   	62	14	|	76
David Gilbert 			|	0
Frame time: 10:30

Frame 4 (Fan Zhengyi) (4-0)
Fan Zhengyi   	1	3	117	|	121
David Gilbert 				|	0
Frame time: 16:15

Frame 5 (David Gilbert) (4-1)
Fan Zhengyi   	20						4			|	24
David Gilbert 		F4	1	F4	33	14		5	24	|	85
Frame time: 25:39

Frame 6 (David Gilbert) (4-2)
Fan Zhengyi   			|	0
David Gilbert 	F4	98	|	102
Frame time: 11:46

Frame 7 (David Gilbert) (4-3)
Fan Zhengyi   		21	44				|	65
David Gilbert 	31			F4	F6	30	|	71
Frame time: 28:14

Frame 8 (Fan Zhengyi) (5-3)
Fan Zhengyi   			29			35	|	64
David Gilbert 	40	6		7	8		|	61
Frame time: 24:07

Match end time (UTC): 25.02.2022 17:39:48
Average shot time (Fan Zhengyi): 23.5 seconds
Average shot time (David Gilbert): 22.8 seconds